Chính sách chất lượng

Chia sẻ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
__oOo__
                                                                                                             TP. Đà Nẳng, ngày 01 tháng  06 năm 2016

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Hà Giang Phước Tường

Với phương châm “HGPT – Niềm tin và chất lượng 

Nay, tôi Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường tuyên bố Chính Sách chất lượng của Công ty như sau :

“Chất lượng đảm bảo
Cải tiến – đổi mới không ngừng
Nâng cao Uy Tín thương hiệu
Xây dựng đời sống, văn hóa ngày càng tốt đẹp”

CÔNG TY CAM KẾT

1  Củng cố và ngày càng phát triển mối quan hệ tin cậy với Khách hàng nhằm thỏa mãn tối đa mọi yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật.
2  Giữ gìn và phát huy “uy tín mọi mặt” là triết lý xuyên suốt tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh.
3  Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
4  Duy trì hoạt động 5S & Kaizen nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả để nâng cao thu nhập và cùng chia sẻ lợi nhuận.
5  Thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của nhân viên, xây dựng một tập thể chuyên nghiệp, đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển toàn diện của Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 HÀ ĐỨC HÙNG