Tài liệu ISO

Chia sẻ:

Quy trình xem xét của lãnh đạo       

Chính sách chất lượng – Cam kết của lãnh đạo   

Mục tiêu chất lượng 2011 – 2012                           

Sơ đồ tổ chức – Sơ đồ cơ chế điều hành                

Sổ tay chất lượng                                                       

Đánh giá chọn nhà Cung cấp, Gia công, Vận chuyển

Thủ tục kiểm soát quá trình Kinh doanh

Thủ tục kiểm soát quá trình mua hàng 

Hướng dẫn XK và GNHH

Hướng dẫn trình bày tài liệu 

Thủ tục đánh giá nội bộ

Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Thủ tục kiểm soát khắc phục phòng ngừa

Thủ tục kiểm soát nguồn nhân lực

Thủ tục kiểm soát Tài liệu – Dữ liệu

Hướng dẫn nhận dạng và Truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Thủ tục kiểm soát thiết kế và Phát triển sản phẩm

Thủ tục kiểm soát hoạt động kiểm tra thử nghiệm

Thủ tục kiểm soát máy móc thiết bị

Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất

Quy trình xem xét của lãnh đạo       

Chính sách chất lượng – Cam kết của lãnh đạo   

Mục tiêu chất lượng 2011 – 2012                           

Sơ đồ tổ chức – Sơ đồ cơ chế điều hành                

Sổ tay chất lượng                                                       

Đánh giá chọn nhà Cung cấp, Gia công, Vận chuyển

Thủ tục kiểm soát quá trình Kinh doanh

Thủ tục kiểm soát quá trình mua hàng 

Hướng dẫn XK và GNHH

Hướng dẫn trình bày tài liệu 

Thủ tục đánh giá nội bộ

Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Thủ tục kiểm soát khắc phục phòng ngừa

Thủ tục kiểm soát nguồn nhân lực

Thủ tục kiểm soát Tài liệu – Dữ liệu

Hướng dẫn nhận dạng và Truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Thủ tục kiểm soát thiết kế và Phát triển sản phẩm

Thủ tục kiểm soát hoạt động kiểm tra thử nghiệm

Thủ tục kiểm soát máy móc thiết bị

Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất