HGPT Mechanical - Niềm tin Chất lượng
 • English
 • Nhà bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển (Quảng Nam)

  Hạng mục
  Kết cấu thép xây dựng Nhà bảo dưỡng tàu
  Quy mô
  (18.4+23)m x 24.5m
  Địa điểm
  Địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Hồ sơ năng lực